Reklamacje w fabrykaoutlet.pl

1) Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym.

2) Prosimy o zachowanie dowodu zakupu – paragon, faktura VAT.

3) Reklamowany towar przesyłany do fabrykaoutlet.pl powinien być czysty.

4) fabrykaoutlet.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia, którego podstawą będzie opinia wydana przez profesjonalnego Rzeczoznawcę.

5) Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.

6) Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez fabrykaoutlet.pl uzupełniony formularz na adres:

Tarmax fabrykaoutlet.pl
ul. Ciasna 10
35-232 Rzeszów

tel. 17 858 10 19 wew. 3,
przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

7) Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

8) Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, fabrykaoutlet.pl wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, fabrykaoutlet.pl będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby fabrykaoutlet.pl, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

product.close_zoom